Afvalwaterverwerking met Ecoflow®

Met Ecoflow® nemen wij uw afvalwater over. Van een enkele aanlevering tot volledige ontzorging van uw afvalwaterstroom. Uw afvalwater wordt collectief verwerkt in ons biologische zuiveringsstation in Son en Breugel.

Ecoflow® biedt u een betrouwbare, wettelijk erkende en duurzame afvalwaterverwerking van uw biologisch afbreekbare afvalwater. Het gaat daarbij om afvalwater afkomstig uit industriële processen dat vanwege de samenstelling (organisch en zwevende stoffen) niet direct mag worden geloosd naar oppervlaktewater. De Ecoflow® installatie voor afvalwaterverwerking bestaat uit een losplaats, bufferopslag (750 m3), een fysisch-chemische voorbehandeling en een aëroob biologisch proces met lozing van het afvalwater op het gemeenteriool.

Te accepteren afvalstoffen

In overleg met het waterschap is een te accepteren afvalstoffenlijst opgesteld. De criteria voor verontreinigingen in de afvalstromen worden op basis van Eural-codes en productieparameters bepaald.

De vooracceptatie is een belangrijk onderdeel van het acceptatie en verwerkingsbeleid. In deze vooracceptatie worden analytische gegevens met betrekking tot de aangeboden afvalstroom verzameld. De klant dient hierbij alle representatieve analyses, hoeveelheid van het afvalwater en een representatief 5 liter monster aan te leveren. Deze worden op juistheid en volledigheid beoordeeld en getoetst aan onder andere de algemene acceptatie-eisen, de specifieke acceptatie-eisen, evenals de vigerende omgevingsvergunning van de inrichting.

Indien blijkt dat de afvalstof mag worden geaccepteerd wordt de tariefinstelling en de procedure die gevolgd wordt bij controle en bemonstering van de afvalstroom bepaald.

Inname criteria

Het gehalte aan zwevende stof dient maximaal 60 gram per liter (verpompbaar water) te zijn en mag geen
componenten uit de negatieve lijst bevatten. Het afvalwater dient per vracht te worden aangeboden.

Component Criterium acceptatie  
CZV < 6.000 kg/dag
BZV < 3.600 kg/dag
Biologische afbreekbaarheid (BZV) > 20% BZV/CZV x 100%
Kjehldahl stikstof < 300 kg/dag
Fosfaat * < 56 kg/dag
Temperatuur < 30  ºC
Zware metalen (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, As) ** < 25  mg/l 
Kwik (Hg) < 0,01  mg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1  mg/l 
EOX < 10  mg/l 
Minerale olie *** < 200 mg/l

* Fosfaat < 560 kg/dag akkoord na controle
** Som van zware metalen < 100 mg/l akkoord na controle
*** Minerale olie < 2000 mg/l akkoord na controle

 

Negatieve lijst

De afvalwaterstromen mogen geen componenten uit onderstaande negatieve lijst bevatten.

Bepaalde zwarte lijststoffen in absolute zin:

  • PCB's
  • Dioxines (dirty 17)
  • Bestrijdingsmiddelen (zoals gedefinieerd in de Bestijdingsmiddelenwet 1962)
  • Organotinverbindingen
  • Gebromeerde difenylethers (brandvertragers)

Stoffen waar nog nader onderzoek naar moet worden gedaan, dus in de huidige situatie niet worden geaccepteerd:

  • Nonylfenolethoxylaten
  • Ftalaten (esters van ftaalzuur en diverse alcoholen)
  • PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur)
  • GenX

Geaccepteerde Eural-codes

Eural-code
Beschrijving
01

Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen.

01 01

afval van winning van mineralen.

01 01 02

afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen

02

Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en - verwerking.

02 01

Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij.

02 01 01

slib van wassen en schoonmaken

02 01 02

afval van dierlijke weefsels

02 01 03

afval van plantaardige weefsels

02 01 06

dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt

02 01 07

afval van de bosbouw

02 01 09 c

niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval

02 01 99

niet elders genoemd afval

02 02

afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong

02 02 01

slib van wassen en schoonmaken

02 02 02

afval van dierlijke weefsels

02 02 03

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 02 04

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 02 99

niet elders genoemd afval

02 03

afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse

02 03 01

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

02 03 02

afval van conserveermiddelen

02 03 03

afval van oplosmiddelenextractie

02 03 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 03 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 03 99

niet elders genoemd afval

02 04

afval van de suikerverwerking

02 04 01

grond van het schoonmaken en wassen van bieten

02 04 02

afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)

02 04 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 04 99

niet elders genoemd afval

02 05

afval van de zuivelindustrie

02 05 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 05 02

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 05 99

niet elders genoemd afval

02 06

afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie

02 06 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 06 02

afval van conserveermiddelen

02 06 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 06 99

niet elders genoemd afval

02 07

afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)

02 07 01

afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

02 07 02

afval van de destillatie van alcoholische dranken

02 07 03

afval van chemische behandeling

02 07 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 07 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 07 99

niet elders genoemd afval

03

Afval van houtbewerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp, papier en karton.

03 01

afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01

schors- en kurkafval

03 01 05 c

niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

03 01 99

niet elders genoemd afval

03 02

houtverduurzamingsafval

03 02 01* c

niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 04* c

anorganische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 99 c

niet elders genoemd afval

03 03

afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton

03 03 01

schors- en houtafval

03 03 02

"green liquor"-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)

03 03 05

ontinktingsslib van papierrecycling

03 03 09

kalkneerslagafval

03 03 10

onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib

03 03 11

niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

03 03 99

niet elders genoemd afval

04

Afval van de leer-, bont- en textielindustrie.

04 01

afval van de leer- en bontindustrie

04 01 02

loogafval

04 01 05

chroomvrije looivloeistof

04 01 07

chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 01 09

afval van bewerking en afwerking

04 01 99

niet elders genoemd afval

04 02

afval van de textielindustrie

04 02 10

organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)

04 02 14* c

afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat

04 02 15 c

niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking

04 02 16* c

kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten

04 02 17 c

niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten

04 02 19* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

04 02 20 c

niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 02 99

niet elders genoemd afval

05

Afval van olieraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool.

05 01

afval van olieraffinage

05 01 02*

ontzoutingsslib

05 01 03*

tankbodemslib

05 01 06*

olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten

05 01 09* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

05 01 10 c

niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

05 01 13

ketelvoedingwaterslib

05 01 14

afval van koeltorens

05 01 15*

afgewerkte bleekaarde

05 01 99

niet elders genoemd afval

05 06

afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 04

afval van koeltorens

05 06 99

niet elders genoemd afval

05 07

afval van aardgaszuivering en -transport

05 07 99

niet elders genoemd afval

06

Afval van anorganische chemische processen

06 01

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van zuren

06 01 01*

zwavelzuur en zwaveligzuur

06 01 04*

fosfor- en fosforigzuur

06 01 05*

salpeter- en salpeterigzuur

06 01 06*

overige zuren

06 01 99

niet elders genoemd afval

06 02

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van basen

06 02 01*

calciumhydroxide

06 02 03*

ammoniumhydroxide

06 02 04*

natrium- en kaliumhydroxide

06 02 05*

overige basen

06 02 99

niet elders genoemd afval

06 03

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden

06 03 14 c

niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

06 03 16 c

niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden

06 03 99

niet elders genoemd afval

06 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 05 02* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

06 05 03 c

niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 06

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van zwavelverbindingen, chemische processen met zwavel en ontzwavelingsprocessen

06 06 03 c

niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat

06 06 99

niet elders genoemd afval

06 09

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fosforverbindingen en chemische processen met fosfor

06 09 04 c

niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval

06 09 99

niet elders genoemd afval

06 10

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van stikstofverbindingen, chemische processen met stikstof en kunstmestbereiding

06 10 99 c

niet elders genoemd afval

06 11

afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen

06 11 01

calciumhoudend reactieafval van de productie van titaandioxide

06 11 99

niet elders genoemd afval

06 13

afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen

06 13 01*

anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden

06 13 03

actief kool

06 13 05*

roet

06 13 99

niet elders genoemd afval

07

Afval van organische chemische processen.

07 01

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van organische basischemicaliën

07 01 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 12 c

niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 01 99

niet elders genoemd afval

07 02

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels

07 02 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 12 c

niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 02 15 c

afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven

07 02 17 c

afval dat andere siliconen bevat dan die vermeld bij 07 02 16

07 02 99

niet elders genoemd afval

07 03

afval van BFLG van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11)

07 03 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 11* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 03 12 c

niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 03 99

niet elders genoemd afval

07 04

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische gewasbeschermingsmiddelen (exclusief 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamelingsmiddelen (exclusief 03 02) en andere biociden

07 04 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 11* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 04 12 c

niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 04 99 c

niet elders genoemd afval

07 05

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten

07 05 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 11* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 05 12 c

niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 05 14 c

niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen

07 05 99

niet elders genoemd afval

07 06

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten

07 06 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 11* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 06 12 c

niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 06 99

niet elders genoemd afval

07 07

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten

07 07 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 11* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 07 12 c

niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 07 99

niet elders genoemd afval

08

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt.

08 01

afval van bereiding, formulering, levering, gebruik en verwijdering van verf en lak

08 01 11* c

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 12 c

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

08 01 13* c

slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 14 c

niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak

08 01 15* c

waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 16 c

niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat

08 01 17* c

afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 18 c

niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering

08 01 19* c

waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten

08 01 20 c

niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

08 01 21*

afval van verf- of lakverwijderaar

08 01 99

niet elders genoemd afval

08 02

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)

08 02 02

waterig slib dat keramisch materiaal bevat

08 02 03

waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten

08 02 99

niet elders genoemd afval

08 03

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt

08 03 07

waterig slib dat inkt bevat

08 03 08

waterig vloeibaar afval dat inkt bevat

08 03 13 c

niet onder 08 03 12 vallend inktafval

08 03 15 c

niet onder 08 03 14 vallend inktslib

08 03 16*

afval van etsoplossingen

08 03 99

niet elders genoemd afval

08 04

afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)

08 04 10 c

niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

08 04 12 c

niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit

08 04 13* c

waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 14 c

niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat

08 04 15* c

waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 16 c

niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat

08 04 99

niet elders genoemd afval

09

Afval van de fotografische industrie

09 01

afval van de fotografische industrie

09 01 01*

ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

09 01 02*

ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water

09 01 03*

ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen

09 01 04*

fixeervloeistof

09 01 05*

bleek- en bleekfixeervloeistof

09 01 99

niet elders genoemd afval

10

Afval van thermische processen

10 01

afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)

10 01 09*

zwavelzuur

10 01 19 c

niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging

10 01 20* c

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 21 c

niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 01 22* c

waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 23 c

niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging

10 01 26

afval van koelwaterzuivering

10 01 99

niet elders genoemd afval

10 02

afval van de ijzer- en staalindustrie

10 02 01

afval van de verwerking van slakken

10 02 11* c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 02 12 c

niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering

10 02 14 c

niet onder 10 02 13 vallende bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek

10 02 15

overig(e) slib en filterkoek

10 02 99

niet elders genoemd afval

10 03

afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie

10 03 25* c

bij met gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

10 03 26 c

niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek

10 03 27* c

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 03 28 c

niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering

10 03 30 c

niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

10 03 99

niet elders genoemd afval

10 04

afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 10 c

niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 05

afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 09 c

niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering

10 06

afval van thermische processen in de kopermetallurgie

10 06 10 c

niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 07

afval van thermische processen in de zilver-, goud- en platinametallurgie

10 07 08 c

niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering

10 08

afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie

10 08 18 c

niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 08 20 c

niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering

10 08 99

niet elders genoemd afval

10 09

afval van ijzergieten

10 09 16 c

niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

10 09 99

niet elders genoemd afval

10 10

afval van het gieten van non-ferrometalen

10 10 14 c

niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval

10 10 15* c

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 16 c

niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

10 10 99

niet elders genoemd afval

10 11

afval van de fabricage van glas en glasproducten

10 11 18 c

niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 11 20 c

niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 11 99

niet elders genoemd afval

10 12

afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen

10 12 13

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 12 99

niet elders genoemd afval

10 13

afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt

10 13 07

slib en filterkoek van gasreiniging

10 13 99

niet elders genoemd afval

10 14

afval van crematoria

11

Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferrohydrometallurgie

11 01

afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen bijvoorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten, anodisatie)

11 01 06*

niet elders genoemde zuren

11 01 07*

basen gebruikt voor beitsen

11 01 11* c

waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 12 c

niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen

11 01 13* c

afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 14 c

niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting

11 01 15* c

eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 99 c

niet elders genoemd afval

11 02

afval van non-ferrohydrometallurgische processen

12

Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

12 01

afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

12 01 09*

halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 15 c

niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking

12 01 19*

biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie

12 01 99

niet elders genoemd afval

12 03

afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11)

12 03 01*

waterige wasvloeistoffen

12 03 02*

afval van stoomontvetting

13

Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie, 05 en 12)

13 01

afval van hydraulische olie

13 01 05*

niet-gechloreerde emulsies

13 01 10*

niet-gechloreerde minerale hydraulische olie

13 01 11*

synthetische hydraulische olie

13 01 12*

biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie

13 02

afval van motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 07*

biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie

13 03

afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 09*

biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 04

bilge olie

13 04 01*

bilge olie van de binnenvaart

13 04 02*

bilge olie uit de kadeafvoer

13 04 03*

bilge olie van de overige scheepvaart

13 05

inhoud van olie/waterscheiders

13 05 01*

vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 05 02*

slib uit olie/waterscheiders

13 05 03*

opvangerslib

13 05 07*

met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders

13 05 08*

afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 08

niet elders genoemd olieafval

13 08 02*

overige emulsies

13 08 99*

niet elders genoemd afval

14

Afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen (exclusief 07 en 08)

14 06 03*

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

15

Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)

15 01

verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

16

Niet elders in de lijst genoemd afval

16 01

afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)

16 01 15 c

niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen

16 01 99

niet elders genoemd afval

16 03

afgekeurde charges en ongebruikte producten

16 03

afgekeurde charges en ongebruikte producten

16 03 06 c

niet onder 16 03 05 vallend organisch afval

16 05

gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën

16 05 06* c

labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën

16 05 08* c

afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

16 05 09 c

niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën

16 07

afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (exclusief 05 en 13)

16 07 08* c

afval dat olie bevat

16 07 09* c

afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat

16 07 99 c

niet elders genoemd afval

16 08

afgewerkte katalysatoren

16 08 05*

afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten

16 08 06*

afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt

16 10

waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt

16 10 01* c

waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 10 02 c

niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

16 10 04 c

niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten

18

Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek(exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 02

afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren

18 02 06 c

niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën

19

Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

19 01

afval van de verbranding of pyrolyse van afval

19 01 06*

waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

19 01 99

niet elders genoemd afval

19 02

afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (inclusief verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)

19 02 03

voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit ongevaarlijke afvalstoffen

19 02 08* c

vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 99 c

niet elders genoemd afval

19 05

afval van de aërobe behandeling van vast afval

19 05 02

niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval

19 05 99

niet elders genoemd afval

19 06

afval van de anaërobe behandeling van afval

19 06 03

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van stedelijk afval

19 06 04

digestaat van de anaërobe behandeling van stedelijk afval

19 06 05

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 06

digestaat van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 99

niet elders genoemd afval

19 07

percolatiewater van stortplaatsen

19 07 03 c

niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen

19 08

niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 05

slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

19 08 09

vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten

19 08 10*

niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders

19 08 11* c

slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 08 12 c

niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater

19 08 13* c

slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 08 14 c

niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater

19 08 99

niet elders genoemd afval

19 09

afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

19 09 02

waterzuiveringsslib

19 09 99

niet elders genoemd afval

19 11

afval van de regeneratie van olie

19 11 04*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

19 11 06 c

niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

19 11 07*

afval van rookgasreiniging

19 11 99

niet elders genoemd afval

19 13

afval van bodem- en grondwatersanering

19 13 04 c

niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering

19 13 06 c

niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering

19 13 07* c

waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten

19 13 08 c

niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering

20

Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties

20 01

gescheiden ingezamelde fracties (exclusief verpakkingsafval zoals genoemd in subhoofdstuk 15 01)

20 01 28 c

niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars

20 01 30 c

niet onder 20 01 29 vallende detergenten

20 01 99

niet elders genoemd afval

20 02

tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

20 02 01

biologisch afbreekbaar afval

20 03

overig stedelijk afval

20 03 04

slib van septic tanks

20 03 06

afval van het reinigen van riolen

20 03 99

niet elders genoemd afval