Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, EUI-1202333695 v3, oktober 2018 2

1. Begripsbepalingen

Als gebruikt in deze voorwaarden: "Aanbieding" wordt begrepen als de technische en commerciële omschrijving opgesteld door de Dienstverlener ter detaillering van de aan de Opdrachtgever te leveren Diensten;

"Afvalwater" wordt begrepen als het industriële afvalwater voortkomend uit de activiteit van de Opdrachtgever waarvoor de behandeling op de Ontvangende Locatie wordt (moet worden) geleverd;

"Apparatuur" wordt begrepen als de apparatuur noodzakelijk voor het leveren van de Diensten;

"Certificaat van Aanvaarding" wordt begrepen als het certificaat als zodanig aangeduid in deze Voorwaarden hetgeen bij de Overeenkomst wordt gevoegd;

"Diensten" wordt begrepen als de door Ecoflow geleverde waterbehandelingsdiensten;

"Dienstverlener" wordt begrepen als Suez Water N.V. of één van haar Gelieerde Partijen, indien betrokken bij de Diensten;

"Gelieerde Partij" wordt begrepen als een entiteit die direct of indirect, door middel van één of meer tussenpersonen, onder zeggenschap staat van, of onder gezamenlijk zeggenschap staat van de Dienstverlener. Het begrip "zeggenschap" (inclusief de woorden "onder zeggenschap van" en onder gezamenlijk zeggenschap van") wordt begrepen als het bezit, direct dan wel indirect, van de bevoegdheid om de koers van het management en beleid van de Dienstverlener te bepalen of te veroorzaken, al dan niet door middel van het eigendom van stemrechten, een overeenkomst dan wel anderszins;

"Ontvangende Faciliteit" wordt begrepen als de biologische behandelingsinstallatie waar het Afvalwater wordt behandeld;

"Ontvangende Locatie" wordt begrepen als de plaats van uitvoering van de Diensten;

"Opdrachtgever" wordt begrepen als de contractuele partner van de Dienstverlener;

"Overeenkomst" wordt begrepen als het document getekend door de Opdrachtgever en de Dienstverlener, inclusief de bijlagen en latere wijzigingen zoals instructiebrieven, in aanvulling op deze Voorwaarden en ter specificatie van de bijzondere voorwaarden van toepassing op de Diensten;

"Partij" wordt begrepen als Dienstverlener of de Opdrachtgever;

"Partijen" wordt begrepen als de Dienstverlener en de Opdrachtgever;

"Relevante Autoriteit" wordt begrepen als een openbaar lichaam dat op grond van de Relevante Wetgeving toezicht houdt en handhaaft; en

"Relevante Wetgeving" wordt begrepen als alle toepasselijke wetgeving van welke bron en van welk niveau dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten.

2. Algemene Bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische relaties tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever, inclusief de Diensten voor de Opdrachtgever en alle daarmee verband houdende verplichtingen van de Opdrachtgever als opgenoemd in deze Voorwaarden en in de Overeenkomst De Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden, die voorrang hebben op andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onvoorwaardelijk.

De bijzondere bepalingen die op de Diensten van toepassing zijn worden in de Overeenkomst gedefinieerd. In geval van een strijdigheid met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hebben de bijzondere bepalingen overeengekomen in de Overeenkomst voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Een wijziging, modificatie, uitbreiding, beëindiging of kwijtschelding van de Overeenkomst of van één van de bepalingen daarvan is uitsluitend geldig als dit schriftelijk is vastgelegd en getekend door de Opdrachtgever en de Dienstverlener. Tegenbewijs tegen het vorenstaande is niet toegestaan. Dit is een bewijsovereenkomst.

3. Diensten

3.1 Algemeen Algemeen De Dienstverlener verbindt zich om de Diensten waarvan de details en de omvang in de Overeenkomst worden gedefinieerd aan de Opdrachtgever te leveren.

In het algemeen zal de Opdrachtgever voor eigen rekening en onder zijn eigen verantwoordelijkheid diensten die op grond van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk door de Dienstverlener worden geleverd zekerstellen.

De verplichtingen overeengekomen met de Dienstverlener als onderdeel van de Diensten zijn gebaseerd op de informatie door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld op het moment van opstellen van de Aanbieding en de Overeenkomst. Deze informatie omvat maar is niet beperkt tot de kenmerken van het Afvalwater. Het wordt uitdrukkelijk erkend dat uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de informatie op het moment van opstellen van de Aanbieding en het moment van sluiten van de Overeenkomst aan de Dienstverlener ter beschikking gesteld alsmede voor de relevantie, nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie.

Het proces betreffende de afvalwaterbehandelingsdiensten is in drie fasen ingedeeld als nader uiteengezet in artikel 3.2, 3.3 en 3.4 van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Fase I: Voorafgaande Aanvaarding Het Afvalwater is onderhevig aan een voorafgaande aanvaardingsprocedure ter identificatie, karakterisering en vaststelling van de geschiktheid voor biologische behandeling bij de Ontvangende Locatie.

Tijdens deze procedure zal de Opdrachtgever een representatief monster van het te behandelen afvalwater ter beschikking stellen en rapporteren omtrent het risico op vervuiling van het afvalwater met zware metalen en overige stoffen, inclusief de gevaarlijke stoffen gedekt door de wetgeving ter implementatie van richtlijn 2000/60/EC d.d. 23 oktober 2000. De Opdrachtgever verbindt zich om de Dienstverlener tijdens de duur van de Overeenkomst van een wijziging in de karakterisering van zijn Afvalwater op de hoogte te stellen.

De Dienstverlener draagt zorg voor een chemische controle en analyse van het door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde monster op verschillende chemicaliën indien dit in een overeenkomst nader wordt aangeduid. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op aanvullende chemicaliën te testen. Voorts behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Opdrachtgever te instrueren om een eigen chemische controle en analyse uit te voeren in overeenstemming met specifieke instructies opgenomen in een instructiebrief. Indien naar uitsluitend goeddunken van de

Dienstverlener noodzakelijk kunnen op rekening van de Opdrachtgever aanvullende tests door een extern laboratorium worden uitgevoerd. Als het Afvalwater geschikt blijkt te zijn voor de door de Dienstverlener aangewezen Ontvangende Locatie dan wordt een Certificaat van Aanvaarding, als in de Overeenkomst afgesproken, afgegeven.

3.3 Fase II: Ontvangst van Afvalwater Uitsluitend nadat het Afvalwater een Certificaat van Aanvaarding heeft verkregen en de Overeenkomst rechtsgeldig door de Dienstverlener en de Opdrachtgever is getekend kan de Opdrachtgever met leveren van het te verwerken Afvalwater aan de Ontvangende Locatie als in de Overeenkomst door de Dienstverlener aangeduid starten, in overeenstemming met de procedures en veiligheidsregels van toepassing op de Ontvangende Locatie, die een essentieel onderdeel van de Overeenkomst uitmaken.

Als de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het vervoer van het Afvalwater dan verplicht hij zich om het vervoer toe te vertrouwen aan een vervoerder die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving handelt en die in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen en autorisaties voor het vervoer van het Afvalwater is. De Opdrachtgever verbindt zich ook om de Dienstverlener op de hoogte te stellen zo spoedig als het Afvalwater het vervoer van vervuilende stoffen of stoffen met gevaar voor mens, materialen of de natuur dan wel anderszins betreft.

De aflevering van het Afvalwater is onderhevig aan voorafgaande planning door de Opdrachtgever en de logistieke manager van de Dienstverlener zodat de ontvangst van het Afvalwater tijdens de kantooruren van de Ontvangende Locatie kan worden gepland.

Bij aankomst bij de Ontvangende Locatie neemt de Dienstverlener een representatief monster van het Afvalwater voor analyse en vergelijking met het standaard Afvalwater waarvoor het Certificaat van Aanvaarding werd afgegeven, als aangeduid onder Fase I, dat op de dag van levering van toepassing is.

Het nemen van dit monster ontslaat de Opdrachtgever van geen enkele verplichting om het Afvalwater in overeenstemming met de gegevens vermeld op het Certificaat van Aanvaarding aan te leveren. Dit monster wordt voor een periode van vier (4) weken bewaard.

Als het Afvalwater niet aan de gegevens vermeld op het Certificaat van Aanvaarding voldoet dan kan lossen, naar uitsluitend goeddunken van de Dienstverlener, worden geweigerd en de Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor het verwijderen van het niet-conforme Afvalwater en alle kosten voortkomend uit of verband houdend met een dergelijke niet-naleving, inclusief de kosten van de Dienstverlener, zijn dan voor zijn rekening. Niettegenstaande heeft de Dienstverlener in dat geval de mogelijkheid om de Opdrachtgever een alternatieve verwerkingsoplossing bij de Ontvangende Locatie voor te stellen, afhankelijk van beschikbaarheid, de technische mogelijkheden en tegen aanvullende betaling.

3.4 Fase III: Lossen van Afvalwater Lossen kan alleen plaatsvinden als het Afvalwater en het genomen monster in overeenstemming met de gegevens opgenomen op het Certificaat van Aanvaarding als van toepassing op de dag van levering zijn.

Het Afvalwater dat onderhevig is geweest aan een aanvaardings- of weigeringsprocedure zaI, waar van toepassing, op een lijst worden opgenomen die voor de Relevante Autoriteit wordt bijgehouden.

3.4 Administratieve formaliteiten Iedere toegang is onderhevig aan registratie met aanduiding van de datum, de naam van de producent, de aard en hoeveelheid van het afgeleverde Afvalwater, het referentienummer genoemd in het Analyserapport, de vervoersmethode en de identiteit van de vervoerder. Ieder transport moet vergezeld gaan van een weegrapport (door de Dienstverlener opgesteld): deze weging kan in geval van een geschil door de Opdrachtgever worden geverifieerd.

Iedere zending moet vergezeld gaan van een volledig ingevuld begeleidingsschrijvenbrief dat door de Dienstverlener of de vervoerder getekend aan de Opdrachtgever wordt geretourneerd.

4. Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 Algemeen De Opdrachtgever handelt altijd in overeenstemming met hetgeen van een professionele leverancier van Afvalwater kan worden verwacht.

4.2 Onderzoek De Opdrachtgever is verplicht om direct een enquête en/of onderzoek met betrekking tot het afvalwater in te stellen in geval niet-naleving van de gegevens genoemd op het Certificaat van Aanvaarding en/of nietnaleving van de Relevante Wetgeving met betrekking tot het Afvalwater wordt vermoed er/of wordt vastgesteld.

4.3 Kennisgeving De Opdrachtgever is verplicht om de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte te stellen op het moment dat de Opdrachtgever weet dan wel redelijkerwijs moet weten of vermoeden dat het Afvalwater niet voldoet of voldeed aan de gegevens opgenomen op het Certificaat van Aanvaarding en/of de Opdrachtgever de Relevante Wetgeving met betrekking tot het Afvalwater niet naleeft en/of niet heeft nageleefd en de Opdrachtgever betaalt in dat geval alle kosten van de Dienstverlener die uit een dergelijke niet-naleving voortkomen dan wel daarmee verband houden.

4.4 Medewerking De Opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan enquêtes, tests en onderzoeken uitgevoerd door de Dienstverlener en/of de Relevante Autoriteit met betrekking tot het Afvalwater.

5. Prijsaanpassing

5.1 Validering van eenheidsprijzen De eenheidsprijzen bedongen in de Aanbieding zijn geldig voor een periode van twee (2) maanden na de datum van de Aanbieding. Daarna worden de eenheidsprijzen jaarlijks op 1 januari aangepast.

5.2 Vorderingen en kosten De Dienstverlener is altijd gerechtigd om alle vorderingen en kosten, inclusief kosten elders in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst genoemd, bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 Milieubijdrage De Dienstverlener is gerechtigd om een toeslag onder de noemer "milieubijdrage" bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, deze toeslag is verschuldigd over het totaalbedrag van de factuur, exclusief btw.

5.4 Prijsverhoging De Dienstverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geoffreerde prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst aan te passen als de kosten van de Dienstverlener ten gevolge van omstandigheden buiten zijn macht toenemen, bijvoorbeeld in geval van een verhoging in salariskosten, een wijziging in valutakoersen een verhoging in energieprijzen, een verhoging in verwerkingskosten en/of een wijziging in de Ontvangende Faciliteit en/of de Ontvangende Locatie.

5.5 Indexering Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de overige leden van dit artikel is de Dienstverlener gerechtigd om haar prijzen periodiek, maar in ieder geval eens per jaar, in overeenstemming met de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te verhogen.

6. Belastingen

Belastingen met betrekking tot de Diensten die op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten van toepassing zijn of die daarna in werking treden vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

7. Betalingsvoorwaarden

In aanvulling op zijn verplichtingen de Overeenkomst is de Opdrachtgever verplicht om de Dienstverlener de prijs voor de Diensten als aangeduid in de Overeenkomst te betalen.

De Dienstverlener zal op basis van de bij de ingang van de Ontvangende Locatie afgegeven weegtickets een maandelijkse factuur naar de Opdrachtgever verzenden. Betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Verzuim om binnen de aangeduide tijdslimieten te betalen leidt van rechtswege tot de toepassing, zonder voorafgaande kennisgeving, van een nalatigheidssanctie berekend op basis van de wettelijke rente van toepassing op de dag van toepassing van de sanctie.

8. Inspanningen en Rechtsmiddelen

De Dienstverlener zal alle redelijke inspanningen leveren om materieel aan alle verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst te voldoen. Resultaatverplichtingen of garanties worden uitsluitend aanvaard wanneer dit duidelijk als zodanig in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst wordt aangeduid. De Opdrachtgever aanvaardt dat dit zijn uitsluitende en exclusieve rechtsmiddelen ten opzichte van de Dienstverlener zijn. Voorts verbindt de Dienstverlener zich om een algemene aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten op basis van normale omstandigheden, met uitsluiting van overmachtssituaties als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, ten gevolge van de Opdrachtgever of een niet door de Dienstverlener geautoriseerde derde, voor wat betreft het management en de behandeling van het Afvalwater van de Opdrachtgever, voor zover zij de kenmerken opgenoemd in het toepasselijke Certificaat van Aanvaarding respecteren.

9. Vrijwaring

De Dienstverlener zal de Opdrachtgever vrijwaren en schadeloosstellen voor vorderingen op grond van schade toegebracht aan eigendommen van derden dan wel op grond van lichamelijk letsel berokkend aan personen, inclusief de dood, voor zover dit het gevolg van nalatigheid van de Dienstverlener of zijn functionarissen, agenten, werknemers en/of rechtverkrijgenden tijdens betrokkenheid bij de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst is. Overeenkomstig zal de Opdrachtgever de Dienstverlener vrijwaren en schadeloosstellen voor vorderingen op grond van schade toegebracht aan eigendommen van derden dan wel op grond van lichamelijk letsel berokkend aan personen, inclusief de dood, voor zover dit het gevolg van nalatigheid de Opdrachtgever, haar functionarissen, agenten, werknemers en/of rechtverkrijgenden is. Als dergelijke schade of dergelijk letsel door de gezamenlijke of gelijktijdige nalatigheid van de Dienstverlener en de Opdrachtgever wordt veroorzaakt dan wordt het verlies door beide Partijen in verhouding tot hun nalatigheid gedragen. Voor dit artikel wordt geen enkel deel van de Apparatuur als “eigendom van een derde" beschouwd.

De Opdrachtgever zal de Dienstverlener vrijwaren en schadeloosstellen voor door de Relevante Autoriteit aan de Dienstverlener opgelegde boetes en overige maatregelen krachtens de Toepasselijke Wetgeving met betrekking tot het Afvalwater.

10. Aansprakelijkheid

In geval dat, niettegenstaande artikel 8, de Dienstverlener aansprakelijk is voor schade als onderdeel van de uitvoering van de Diensten dan is die aansprakelijkheid uitsluitend beperkt tot directe schade en kan in totaal niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de bedragen die tijdens de afgelopen twaalf (12) maanden op grond van de Overeenkomst door de Opdrachtgever zijn betaald. Gevolgschade, in welke vorm en van welke aard dan ook (inclusief zonder beperking gederfde omzet, reputatieschade, schade van derden), wordt volledig uitgesloten.

In geen geval is de Dienstverlener aansprakelijk voor gederfde winst of inkomsten, gederfde productie, verlies van gebruik van apparatuur of diensten of van verbonden apparatuur, onderbreking van de onderneming, kosten van kapitaal, kosten van vervanging, water of energie, stilstandskosten, verhoogde bedrijfskosten, vorderingen voor schade van klanten van de Opdrachtgever dan wel voor speciale, gevolg-, incidentele, indirecte, punitieve of exemplaire schade.

De Opdrachtgever doet afstand van het recht op verhaal ten opzichte van de Dienstverlener en haat verzekeraar voor schaden en verliezen die de voornoemde grenzen en beperkingen overschrijden. De Opdrachtgever verbindt zich om dezelfde afstandsverklaring van zijn verzekeraar te verkrijgen.

De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een verborgen gebrek van de Ontvangende Faciliteit, in geval van een fout van de Dienstverlener of als het verzuim in kwestie voortkomt uit de tussenkomst van een niet door de Dienstverlener geautoriseerde derde bij de Ontvangende Faciliteit. Evenzo kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht als in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden gedefinieerd.

Voorts is de Opdrachtgever, in geval van schade aan de Ontvangende Faciliteit toerekenbaar aan Afvalwater van de Opdrachtgever dat niet aan het Certificaat van Aanvaarding of de Relevante Wetgeving voldoet, verplicht om de Dienstverlener volledig schadeloos te stellen voor de daaruit voortkomende verliezen, inclusief alle onkosten die hij mogelijkerwijs lijdt. Voorts is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe, indirecte en gevolgschade (zowel materieel als immaterieel) toerekenbaar aan Afvalwater van de Opdrachtgever dat niet aan het Certificaat van Aanvaarding of de Relevante Wetgeving voldoet.

11. Verzekeringen

De Opdrachtgever zal een allriskverzekering voor eigendom en boiler- en machinestoring afsluiten tegen de volledige vervangingswaarde van de locatie, systemen en gerelateerde apparatuur van de Opdrachtgever, tezamen met dekking voor bedrijfsonderbreking, hetgeen afstand van subrogatie ten gunste van de Dienstverlener en haar gelieerde partijen omvat. Voorafgaand aan de aanvang van werkzaamheden op grond van de Overeenkomst en daarna jaarlijks voor de duur van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever de Dienstverlener (een) verzekeringscertifica(a)t(en) en een kopie van de afstand van subrogatieonderschrijving ter hand stellen ten bewijze van het volledig van kracht zijn van de voornoemde verzekering.

De Opdrachtgever zal zijn wettelijke aansprakelijkheid verzekeren en zal zijn verzekeringspolissen op ieder moment op eerste verzoek aan de Dienstverlener ter beschikking stellen. De Dienstverlener zal verzekeringen in stand houden voor het soort en het bedrag aan schade of verlies en overige risico's als gebruikelijk verzekerd tegen redelijke kosten door bedrijven wiens werkzaamheden vergelijkbaar zijn met die van de Opdrachtgever. De Dienstverlener is niet verplicht om de Opdrachtgever of een andere derde als aanvullende verzekerde toe te voegen aan de verzekeringspolissen van de Dienstverlener.

De Opdrachtgever doet afstand van verhaal ten opzichte van de Dienstverlener en haar verzekeraars en verplicht zich om op basis van dezelfde voorwaarden van zijn eigen verzekeraars een dergelijke afstand van verhaal te verkrijgen.

Ieder der partijen is aansprakelijk voor de premies en het eigen risico van de door hen afgesloten verzekeringspolissen.

12. Onder aanneming

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de volledige of een deel van de uitvoering van de Diensten aan onderaannemers van haat keuze uit te besteden.

13. Overmacht

De term "Overmacht" betekent iedere omstandigheid buiten de redelijke macht van één der partijen die de uitvoering van de overeenkomst serieus hindert of verstoort. Het volgende is een niet-uitputtende lijst van gebeurtenissen die onder Overmacht vallen: binnenlandse (inclusief opstand, revolutie of machtsmisbruik, al dan niet gewapende) of buitenlandse (al dan niet verklaarde) oorlog; stakingen, uitsluitingen) enz. (anders dan die beperkt zijn tot het personeel van de Opdrachtgever of de Dienstverlener) of de mogelijkheid om openbaar vervoer te gebruiken; natuurrampen, nucleaire ongevallen of supersonische schokgolven. Als één van der partijen slachtoffer wordt van omstandigheden die een geval van Overmacht vormen dan zal de andere Partij informeren hoe deze omstandigheden de uitvoering van de Overeenkomst beïnvloeden. Deze Partij wordt van haar verantwoordelijkheid voor wat betreft een vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen ontslagen zolang als deze omstandigheden niet ten einde zijn gekomen of, in geval van schade aan de Apparatuur, totdat de voorgaande situatie is hersteld. Niettegenstaande het vorenstaande kan Overmacht in geen geval verzuim om een geldelijk bedrag te betalen rechtvaardigen.

14. Opschorting – beëindiging

In de volgende gevallen kan de Dienstverlener na een kennisgeving van achtenveertig (a8) uur de Overeenkomst van rechtswege beëindigen of de uitvoering van de Diensten opschorten, zonder dat de Opdrachtgever recht op enige vergoeding heeft

- Onmogelijkheid van behandeling bij de Ontvangende Locatie van Afvalwater van de Opdrachtgever om technische redenen; - Het Afvalwater voldoet niet aan de vereisten van het Certificaat van Aanvaarding of de Relevante Wetgeving; - Een maatregel van een reglementerende autoriteit beïnvloedt de verplichtingen of processen van de Dienstverlener; - Betalingsverzuim van de Opdrachtgever; of - Herhaaldelijke niet-naleving van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

15. Intellectueel Eisendom en Vertrouwelijkheid

De Dienstverlener blijft de exclusieve eigenaar van alle informatie en al het intellectuele eigendom (ongeacht het medium en de aard) door de Opdrachtgever als onderdeel van zijn Aanbieding en de Overeenkomst verzonden. Het wordt uitdrukkelijk door de Opdrachtgever overeengekomen dat de verzending van deze informatie of dit intellectuele eigendom niet zal worden uitgelegd als het aan de Opdrachtgever overdragen van enig eigendomsrecht, door middel van een licentie dan wel anderszins, met betrekking tot de elementen, uitvindingen of ontdekkingen waar dergelijke informatie of dergelijk intellectueel eigendom betrekking op heeft. Het is de Opdrachtgever verboden om dergelijke informatie of dergelijk intellectueel eigendom zonder de voorafgaande toestemming van de Dienstverlener ter beschikking van derden te stellen en het is hem voorts verboden om dit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener met het doel te gebruiken om, geheel of gedeeltelijk, apparatuur, producten, installaties, elementen of diensten te bouwen of te exploiteren (waar van toepassing) van een vergelijkbare aard als opgenomen in de Aanbieding of de Overeenkomst en die daar vermoedelijk mee concurreren.

Voorts verbindt ieder der Partijen zich voor de volledige duur van de Overeenkomst en voor een periode van twee (2) jaar na verval daarvan om geen informatie, en in het bijzonder, schriftelijke informatie aangeduid als "Vertrouwelijk", aan derden openbaar te maken die de belangen van de andere partij vermoedelijk kan schaden.

De Dienstverlener is echter niet aan deze geheimhoudingsverplichting gebonden voor wat betreft de resultaten van analyses uitgevoerd met betrekking tot Afvalwater van de Opdrachtgever die aan een Relevante Autoriteit moeten worden doorgegeven.

16. Wetswiiziging – Waarborg

In geval commerciële gebeurtenissen niet voorzien door Partijen de balans van de Overeenkomst fundamenteel wijzigen waarbij de Dienstverlener buitensporig in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen wordt belast zullen Partijen de Overeenkomst op billijke basis reviewen om aldus substantiële schade aan de Dienstverlener te voorkomen. Dit reviewverzoek zal de uitvoering van de Overeenkomst niet opschorten. Als Partijen niet binnen dertig (30) dagen na het verzoek overeenstemming bereiken omtrent de aanpassing van de Overeenkomst dan zal de review worden uitgevoerd door een raad samengesteld uit drie (3) leden waarvan er één door de Opdrachtgever wordt benoemd, één door de Dienstverlener en de derde gezamenlijk door de twee benoemde leden. Gebrek aan overeenstemming binnen vijftien (15) dagen omtrent de benoeming van het derde lid van de raad resulteert in benoeming door de Rechtbank Limburg in een kort gedingprocedure. Dit is van toepassing op ieder lid van de raad die niet na verval van de voornoemde periode van dertig (30) dagen door Partijen is benoemd. De prijsaanpassing vormt een wijziging van de Overeenkomst op basis van een bindend advies.

17. Overdracht

De rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever kunnen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener aan derden worden overgedragen. Dit verbod heeft derden werking.

In geval van een overdracht van de Ontvangende Locatie zal de Dienstverlener redelijke inspanningen leveren om een gelijkwaardige behandelingsoplossing aan de Opdrachtgever voor te stellen.

18. Geschillen beslechting – Toepasselijk recht – Taal

Een dispuut of een geschil voortkomend uit de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de jurisdictie van de Rechtbank Limburg. De Overeenkomst wordt geregeerd door Nederlands recht.

Suez water - Ecoflow - oktober 2018